Sjekkliste for manuskripter

Før innlevering

Manuskriptet skal inneholde:

 • Artikkeltittel og forfatternavn
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter, se mal under
 • Litteraturliste, se mal under

Manuskriptet utformes slik:

 • Bruk minst mulig formatering av teksten. Unngå spalter, fast linjeskift, manuelt innsatte orddelinger og ordmellomrom for innrykk o.l.
 • Avsnitt markeres med tabulator. Blank linje brukes bare før mellomtittel og før og etter utskilte sitater.
 • Teksten bør ha maksimalt to overskriftsnivåer.
 • Utelatelser i sitatene markeres med tre prikker. Tilføyelser settes i parentes.
 • Uthevinger markeres med kursiv (ikke understrekinger).

Illustrasjoner:

 • Illustrasjoner (bilder, tabeller, figurer, kart eller andre illustrasjoner) sendes som separate, høyoppløste filer (minimum 300 dpi).
 • Omtrentlig plassering av illustrasjonen skrives inn i artikkelmanus, slik: [ill. 1].
 • Nummererte bildetekster sendes som eget dokument. Oppgi hvor for bildene er hentet fra, opphavsrettshaver, år og lisens.
 • Redaksjo­nen kan, i kommunikasjon med forfatteren, bistå med å skaffe illustrasjoner.

Informasjon om forfatter:

 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Korte biografiske opplysninger om forfatter(e)

Fotnoter:

Noter settes inn som fotnoter med fortløpende tallnummerering, etter denne malen:

Johansen 2003, s. 37 og 55.

For detaljer, se: Stilark for noter og litteraturliste for Nasjonalbibliotekets skriftserie NotaBene. 

Litteraturliste:

Alle artikler skal ha litte­raturliste, som skrives inn helt til slutt, etter denne malen:

Bøker:
Slettan, Dagfinn. 1974: Søren Jaabæk og bondevennbevegelsen i Lister og Mandals amt. Oslo: Universitetsforlaget.

Artikler:
Slettan, Dagfinn. 1990: «Kulturvern møter 90-åra». Heimen 2-1990.

For detaljer, se: Stilark for noter og litteraturliste for Nasjonalbibliotekets skriftserie NotaBene.

Etter innlevering

 • Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.
 • Dersom manuskriptet godkjennes for publisering, vil forfatter motta forslag til språkkorrigeringer til vurdering, og deretter en ombrukket 1. korrektur i pdf-format.
 • Korrektur og kommentarer til filene må returneres innen den fristen som står i følgebrevet, dersom forfatteren skal være sikker på at rettinger blir tatt hensyn til. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke gjøres endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (redigering, ny tekst etc.).

Skriftserien følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Rutiner for fagfellevurdering

Vitenskapelige artikler og manuskripter som inngår i en utgivelse i Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket skal underkastes «dobbelt blind» fagfellevurdering, der både fagfelle og forfatter anonymiseres. Fagfellens rapport med anbefalinger skal baseres på spørsmål i skjemaet nedenfor og sendes til utgivelsens redaktør som videresender til forfatter, som deretter gjør endringer i tråd med rapporten samt redaktørens anvisninger. Spørsmål som skal besvares av fagfellens rapport:

 1. Hva er artikkelens sterke sider?
 2. Er problemstilling og hypotese tydelig formulert?
 3. Er det godt redegjort for teoretisk innfallsvinkel og metode, og følger bidraget opp dette?
 4. Hva gjør teksten relevant eller betydningsfull?
 5. Kan argumentasjonen gjøres mer overbevisende – i så fall hvordan?
 6. Inneholder teksten tilstrekkelige og oppdaterte referanser til annen relevant forskning innenfor fagfeltet?
 7. Er deler av teksten overflødige eller ikke relevante?
 8. Kan strukturen forbedres?
 9. Er språkføringen klar?
 10. Eventuelle feil og mangler?
Anbefaling (velg én):
 • Teksten er klar til publisering
 • Teksten godtas med mindre revisjoner
 • Forfatteren må gjøre større revisjoner og sende inn ny versjon til vurdering
 • Teksten kan ikke publiseres

Om Lokalhistoriewiki

Da NLI i 2007 bestemte seg for å opprette det som skulle bli en fag- og forskningswiki for lokalhistorie, var det ut fra flere motiver. Vi håpet å få realisert våre opprinnelige ambisjoner for lokalhistorie.no og Lokalhistorisk nettverk. Disse gikk i korthet gikk ut på at om institusjoner og organisasjoner som jobbet med lokalhistorie på nett, konsentrerte seg om det de var best på og delte resultatene med hverandre, ville de samlede ressursene bli bedre utnyttet enn om man kjørte parallelle og overlappende løp. Samtidig ville kvaliteten på det vi presenterte for publikum bli høyere. På denne tiden la ulike aktører ut bygdebøker og lokalhistoriske leksika på nett i forskjellige løsninger. For en institusjon som NLI virket det nærliggende å tilby et nav for denne typen prosjekter, og en wiki syntes perfekt til formålet. Navet ble smurt med blant annet kvalitetssikrede artikler fra Norsk historisk leksikon.

Lokalhistoriewiki har blitt en samarbeidsplattform for både institusjoner, organisasjoner, og enkeltpersoner. Dels om prosjekter, dels om enkeltartikler. Samarbeidet om prosjekter er i stor grad styrt av NLI eller andre aktører, men mye av samarbeidet i wikien oppstår tilfeldig, gjennom at brukere med ulik kompetanse utfyller hverandre. Artiklene kan endres på direkten og samskriving er normen. Dette er kanskje det som klarest skiller wikien fra mer tradisjonelle plattformer, som i større grad fungerer som publiseringskanaler for artikler skrevet for evigheten av én forfatter. Vi forutsetter at alle som skriver på wikien godtar at andre går inn og redigerer i det de har skrevet.

De fleste forbinder wikier med leksikonsjangeren, og teknologien egner seg spesielt godt for det leksikalske. Siden artiklene kan endres løpende, er det mulig å holde den typen fakta som stadig endrer seg, oppdatert. Alle endringer lagres i artikkelens historikk, og gjennom den kan både lesere og skrivere sjekke hvem som har bidratt med hva når. Også Lokalhistoriewiki har en hovedtyngde av leksikalske artikler, men er åpen for eksperimentering både med leksikonsjangeren og andre sjangre. Wikien rommer derfor også problemdrevende og drøftende artikler, blant annet om metodiske emner, som inngår i instituttets historikerskole på nett. Dessuten artikler med rent subjektivt perspektiv i det såkalte Kjeldearkivet, som særlig inneholder personlige, opplevelsesbaserte kilder.

Om du selv vil skrive i wikien er mulighetene nærmest ubegrensede, så lenge perspektivet er lokalt og historisk. Du kan skrive om store, overordnede temaer, som skolehistorie eller mellomkrigstiden, samtidig som ingenting er for smått, sært eller ubetydelig til å fortjene en artikkel på Lokalhistoriewiki. En artikkel om en baby som ble tre dager gammel, et nedlagt mødrehjem eller noe som en gang var en konsertscene, forutsetter ofte bruk av primærkilder. Og når wikiens brukere er bosatt i ulike lokalsamfunn rundt om i landet, kan det totale kildetilfang bli mer mangfoldig enn om alle befant seg i de sentrale arkivsmørøyene.

Data fra wikien kan også med fordel brukes videre i oppgaver og artikler andre steder. Wikien har for eksempel mange funksjoner som passer samlerne blant oss godt, og enten samlingene omfatter fotografer, gravsteiner eller melkeramper, kan sammenstilling og analyse av dataene få fram ukjente mønstre og sammenhenger.

Lokalhistoriens lange tradisjoner for samarbeid mellom profesjonelle og frivillige, avspeiler seg også i wikien. Vi ønsker at et mangfold av brukere skal få mulighet til å lære å skrive historie gjennom å gjøre nettopp det. Å skrive om et tema kan være en god måte å lære om det på. Samtidig kan det gi økt bevissthet om ens egen rolle i historien, en bevissthet om at «Vi er alle historieskapte så vel som historieskapende», som Bernhard Eric Jensen uttrykker det.

Det sanselige 1700-tallet

Norsk lokalhistorisk institutt og Prosjektgruppen Historisk infrastruktur inviterer til seminar om sansning på 1700-tallet. På seminaret blir det foredrag om hvordan folk smakte, lukta, følte, så og lytta til omgivelsene sine, og også praktiske workshoper knytta til de enkelte sansene.

Seminaret holdes i Store auditorium i Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli plass i Oslo.

Tid: 22. september.
Påmeldingsfrist: 10. september.
Pris: 500 kr.

Se program.

Over alle grenser

Lokalhistoriens tid og territorium i møte med globalisering, nye erkjennelsesformer og en ny medievirkelighet

Spørsmålet ”Hva er lokalhistorie?” har fulgt fagfeltet siden det ble etablert på begynnelsen av det 20. århundre. Men kanskje har det aldri vært mer påtrengende enn nå, hundre år senere. For det er ikke lenger selvsagt at historie dreier seg om ”fortid” eller bare om fortid. Flere historiebegreper med ulike tidsforståelser konkurrerer om oppmerksomheten. Og kan vi snakke om det lokale som et sted, et bestemt territorium med et bestemt samfunn i vår nettbaserte tid. Hva er forresten et sted, og hva betyr samfunn i dag? Både tid og rom er i bevegelse som en følge av de prosesser vi samler under merkelappen globalisering, men også som et resultat av nye betingelser for erkjennelse. Det gjør selvrefleksjon til et nødvendig grep i all forskning og historieskriving.

Tid: 10.-11. november 2016
Sted: Observatoriegt. 1b, bak Nasjonalbiblioteket, Oslo

Se programmet.

Lokalhistoriewiki – Samhandling og miljøbygging

Samme år som Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) fyller 60 år, går Lokalhistoriwiki inn i sitt niende. Det har vært produktive år. Vi nærmer oss 40 000 artikler, har passert 160 000 bilder, og en lang og mangfoldig rekke prosjekter er blitt født eller videreført i wikien.

Med årets seminar ønsker vi å gi aktive brukere og interesserte anledning til å møte hverandre og oss her ved instituttet, for å styrke den sosiale og faglige kontakten oss og dere i mellom. Før lunsj gir vi ordet til to eksterne foredragsholdere som fra ulike ståsteder tar opp utfordringer knyttet til mangfold og samhandling på nett. Etter lunsj forteller brukere knyttet til ulike typer prosjekter, om hvordan de bruker wikien for egen del og i samhandling med andre. Vi legger opp til rikelig med tid til diskusjoner og mingling mellom foredragene.

Se programmet i Lokalhistoriewiki.

Norsk tettstedshistorie

Norsk lokalhistorisk institutt arrangerer 6. november 2014 et seminar i Oslo om norsk tettstedshistorie ca. 1850—2000. Seminaret tar sikte på å fortsette en diskusjon om norsk urbaniseringshistorie som er blitt reist i Norsk Byhistorie (2006) og ikke minst i Den urbane underskogen (2009). Vi ønsker å sette lys på tettstedenes store mangfold og særlig på de mindre tettstedene eller det vi kan kalle ”småstedene”.

Se programmet.

 

Busetnadssoge for ei ny tid

Stord kommune v/Lokalhistorisk prosjektgruppe og Norsk lokalhistorisk institutt arrangerer 2. og 3. oktober 2014 seminar om Busetnadshistorie (gard- og slektshistorie) for ei ny tid i Leirvik på Stord. Emne på seminaret er mellom anna historisk befolkningsregister, nye og gamle kjelder i ei elektronisk tid, kritisk blikk på sjangeren, døme på slike bokprosjekt, og dessutan innlegg om bygdebok på nett og Lokalhistoriewiki.

Se program med ett av innleggene fra seminaret.

Lansering: Tollistene på nett

Vi ønsker å invitere alle de som har hjulpet med innspill, støtte og hjelp til en markering av at “Tollistene på nett” nå endelig er – på nett:
http://tidvis.no/tollistene.

Prosjektet er nå i sluttfasen, i hvert fall for denne gang, og det fortjener en feiring! Onsdag 28. august kl 17.30 holdes derfor en liten markering hos Norsk lokalhistorisk institutt. Det blir en kort presentasjon av prosjektet og nettstedet, fulgt av lett servering.

Nettsiden vil være i endring frem til 28. august, og vi tar veldig gjerne i mot innspill på eventuelle forbedringer!

 

Kaperfart og folkerett 1776-1815

Norsk lokalhistorisk institutt var 27.–28. mai medarrangør av seminaret Kaperfart og folkerett 1776–1815. Formålet med seminaret var å sette fokus på de folkerettslige reguleringen av kaperfarten og på Norges rolle i virksomheten, både som offer og aktiv deltaker.

For program og detaljer, se seminarets nettside hos Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.