Det sanselige 1700-tallet

Norsk lokalhistorisk institutt og Prosjektgruppen Historisk infrastruktur inviterer til seminar om sansning på 1700-tallet. På seminaret blir det foredrag om hvordan folk smakte, lukta, følte, så og lytta til omgivelsene sine, og også praktiske workshoper knytta til de enkelte sansene.

Seminaret holdes i Store auditorium i Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli plass i Oslo.

Tid: 22. september.
Påmeldingsfrist: 10. september.
Pris: 500 kr.

Se program.

Over alle grenser

Lokalhistoriens tid og territorium i møte med globalisering, nye erkjennelsesformer og en ny medievirkelighet

Spørsmålet ”Hva er lokalhistorie?” har fulgt fagfeltet siden det ble etablert på begynnelsen av det 20. århundre. Men kanskje har det aldri vært mer påtrengende enn nå, hundre år senere. For det er ikke lenger selvsagt at historie dreier seg om ”fortid” eller bare om fortid. Flere historiebegreper med ulike tidsforståelser konkurrerer om oppmerksomheten. Og kan vi snakke om det lokale som et sted, et bestemt territorium med et bestemt samfunn i vår nettbaserte tid. Hva er forresten et sted, og hva betyr samfunn i dag? Både tid og rom er i bevegelse som en følge av de prosesser vi samler under merkelappen globalisering, men også som et resultat av nye betingelser for erkjennelse. Det gjør selvrefleksjon til et nødvendig grep i all forskning og historieskriving.

Tid: 10.-11. november 2016
Sted: Observatoriegt. 1b, bak Nasjonalbiblioteket, Oslo

Se programmet.

Lokalhistoriewiki – Samhandling og miljøbygging

Samme år som Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) fyller 60 år, går Lokalhistoriwiki inn i sitt niende. Det har vært produktive år. Vi nærmer oss 40 000 artikler, har passert 160 000 bilder, og en lang og mangfoldig rekke prosjekter er blitt født eller videreført i wikien.

Med årets seminar ønsker vi å gi aktive brukere og interesserte anledning til å møte hverandre og oss her ved instituttet, for å styrke den sosiale og faglige kontakten oss og dere i mellom. Før lunsj gir vi ordet til to eksterne foredragsholdere som fra ulike ståsteder tar opp utfordringer knyttet til mangfold og samhandling på nett. Etter lunsj forteller brukere knyttet til ulike typer prosjekter, om hvordan de bruker wikien for egen del og i samhandling med andre. Vi legger opp til rikelig med tid til diskusjoner og mingling mellom foredragene.

Se programmet i Lokalhistoriewiki.

Norsk tettstedshistorie

Norsk lokalhistorisk institutt arrangerer 6. november 2014 et seminar i Oslo om norsk tettstedshistorie ca. 1850—2000. Seminaret tar sikte på å fortsette en diskusjon om norsk urbaniseringshistorie som er blitt reist i Norsk Byhistorie (2006) og ikke minst i Den urbane underskogen (2009). Vi ønsker å sette lys på tettstedenes store mangfold og særlig på de mindre tettstedene eller det vi kan kalle ”småstedene”.

Se programmet.

 

Busetnadssoge for ei ny tid

Stord kommune v/Lokalhistorisk prosjektgruppe og Norsk lokalhistorisk institutt arrangerer 2. og 3. oktober 2014 seminar om Busetnadshistorie (gard- og slektshistorie) for ei ny tid i Leirvik på Stord. Emne på seminaret er mellom anna historisk befolkningsregister, nye og gamle kjelder i ei elektronisk tid, kritisk blikk på sjangeren, døme på slike bokprosjekt, og dessutan innlegg om bygdebok på nett og Lokalhistoriewiki.

Se program med ett av innleggene fra seminaret.

Lansering: Tollistene på nett

Vi ønsker å invitere alle de som har hjulpet med innspill, støtte og hjelp til en markering av at “Tollistene på nett” nå endelig er – på nett:
http://tidvis.no/tollistene.

Prosjektet er nå i sluttfasen, i hvert fall for denne gang, og det fortjener en feiring! Onsdag 28. august kl 17.30 holdes derfor en liten markering hos Norsk lokalhistorisk institutt. Det blir en kort presentasjon av prosjektet og nettstedet, fulgt av lett servering.

Nettsiden vil være i endring frem til 28. august, og vi tar veldig gjerne i mot innspill på eventuelle forbedringer!

 

Kaperfart og folkerett 1776-1815

Norsk lokalhistorisk institutt var 27.–28. mai medarrangør av seminaret Kaperfart og folkerett 1776–1815. Formålet med seminaret var å sette fokus på de folkerettslige reguleringen av kaperfarten og på Norges rolle i virksomheten, både som offer og aktiv deltaker.

For program og detaljer, se seminarets nettside hos Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Workshop om grunnlovsmarkeringer

NLI er blitt oppfordret til å arrangere workshop med vekt på å drøfte hva slags ny lokalhistorisk kunnskap som springer ut av de mange ulike prosjektene som er knyttet til grunnlovsmarkeringen. Tanken bak arrangementet er at det skal bidra til innsikt i noen av de nærbeslektede prosjektene som er satt i gang, slik at det kan etableres faglige kontakter med utveksling av tanker og synspunkter, før prosjektene blir avsluttet.

Norsk lokalhistorisk institutt eget prosjekt 1814 – historien sett nedenfra har fått støtte fra Norges forskningsråd (NFR). Formålet med prosjektet er å registrere, formidle og analysere kunnskap om den folkelige og lokale opplevelsen av 1814. Dette skal blant annet realiseres gjennom å gjennomføre en systematisk registrering av litteratur om 1814 på lokalt og regionalt nivå.

Se programmet.

Oppdragshistorie under lupen

En stor del av norsk historieforskning foregår gjennom oppdragsprosjekter. Kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre institusjoner betaler historikere for å gjøre et forskningsarbeid i et format som oppdragsgiveren er tilfreds med, og som også et ikke-akademisk publikum skal kunne ha glede av.

Seminaret vil rette et kritisk søkelys på hvordan denne omfattende oppdragsforskningen påvirker historiefaget som vitenskapelig disiplin.

Dette er det andre av to seminarer om oppdragsforskning med utgangspunkt i de kommentarene som NFR’s evalueringsutvalg for norsk historiefaglig forskning presenterte i sin rapport fra 2008. Det første seminaret ble arrangert høsten 2010 og tok for seg det oppdragshistoriske markedet med vekt på oppdragsgivernes forventninger og oppdragshistorikerens muligheter og begrensninger.

Se programmet.

Næringslivhistorie som globalhistorie og regionale kapitalismevarianter

Innenfor rammen av programmet ”Mot en grenseoverskridende økonomisk historie” som administreres av Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI, arrangeres workshopene:

  • 12. september: ”Business History as Global History”
  • 13. september: ”Regionale kapitalisme‐varianter”.

Hovedfokus er den globale flyten av varer, folk, penger, informasjon og penger knytter lokaliteter og regioner sammen og påvirker særegenhetene ved de aktuelle lokalitetenes økonomiske organisering. Begge arrangementene er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og er en oppfølgning av innspillene fra NFRs evalueringsutvalg for norsk historiefaglig forskning fra 2008.

Planlegging og opplegg: professor Finn‐Einar Eliassen, Høgskolen i Vestfold, post doc. Ragnhild Hutchison, NTNU, professor Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo, direktør Knut Sprauten, Norsk lokalhistorisk institutt, professor Lars Thue, Handelshøyskolen BI og professor Olav Wicken, Senter for teknologi, innovasjon og kultur.