Rutiner for fagfellevurdering

Vitenskapelige artikler og manuskripter som inngår i en utgivelse i Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket skal underkastes «dobbelt blind» fagfellevurdering, der både fagfelle og forfatter anonymiseres. Fagfellens rapport med anbefalinger skal baseres på spørsmål i skjemaet nedenfor og sendes til utgivelsens redaktør som videresender til forfatter, som deretter gjør endringer i tråd med rapporten samt redaktørens anvisninger. Spørsmål som skal besvares av fagfellens rapport:

 1. Hva er artikkelens sterke sider?
 2. Er problemstilling og hypotese tydelig formulert?
 3. Er det godt redegjort for teoretisk innfallsvinkel og metode, og følger bidraget opp dette?
 4. Hva gjør teksten relevant eller betydningsfull?
 5. Kan argumentasjonen gjøres mer overbevisende – i så fall hvordan?
 6. Inneholder teksten tilstrekkelige og oppdaterte referanser til annen relevant forskning innenfor fagfeltet?
 7. Er deler av teksten overflødige eller ikke relevante?
 8. Kan strukturen forbedres?
 9. Er språkføringen klar?
 10. Eventuelle feil og mangler?
Anbefaling (velg én):
 • Teksten er klar til publisering
 • Teksten godtas med mindre revisjoner
 • Forfatteren må gjøre større revisjoner og sende inn ny versjon til vurdering
 • Teksten kan ikke publiseres