Sjekkliste for manuskripter

Før innlevering

Manuskriptet skal inneholde:

 • Artikkeltittel og forfatternavn
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter, se mal under
 • Litteraturliste, se mal under

Manuskriptet utformes slik:

 • Bruk minst mulig formatering av teksten. Unngå spalter, fast linjeskift, manuelt innsatte orddelinger og ordmellomrom for innrykk o.l.
 • Avsnitt markeres med tabulator. Blank linje brukes bare før mellomtittel og før og etter utskilte sitater.
 • Teksten bør ha maksimalt to overskriftsnivåer.
 • Utelatelser i sitatene markeres med tre prikker. Tilføyelser settes i parentes.
 • Uthevinger markeres med kursiv (ikke understrekinger).

Illustrasjoner:

 • Illustrasjoner (bilder, tabeller, figurer, kart eller andre illustrasjoner) sendes som separate, høyoppløste filer (minimum 300 dpi).
 • Omtrentlig plassering av illustrasjonen skrives inn i artikkelmanus, slik: [ill. 1].
 • Nummererte bildetekster sendes som eget dokument. Oppgi hvor for bildene er hentet fra, opphavsrettshaver, år og lisens.
 • Redaksjo­nen kan, i kommunikasjon med forfatteren, bistå med å skaffe illustrasjoner.

Informasjon om forfatter:

 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Korte biografiske opplysninger om forfatter(e)

Fotnoter:

Noter settes inn som fotnoter med fortløpende tallnummerering, etter denne malen:

Johansen 2003, s. 37 og 55.

For detaljer, se: Stilark for noter og litteraturliste for Nasjonalbibliotekets skriftserie NotaBene. 

Litteraturliste:

Alle artikler skal ha litte­raturliste, som skrives inn helt til slutt, etter denne malen:

Bøker:
Slettan, Dagfinn. 1974: Søren Jaabæk og bondevennbevegelsen i Lister og Mandals amt. Oslo: Universitetsforlaget.

Artikler:
Slettan, Dagfinn. 1990: «Kulturvern møter 90-åra». Heimen 2-1990.

For detaljer, se: Stilark for noter og litteraturliste for Nasjonalbibliotekets skriftserie NotaBene.

Etter innlevering

 • Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.
 • Dersom manuskriptet godkjennes for publisering, vil forfatter motta forslag til språkkorrigeringer til vurdering, og deretter en ombrukket 1. korrektur i pdf-format.
 • Korrektur og kommentarer til filene må returneres innen den fristen som står i følgebrevet, dersom forfatteren skal være sikker på at rettinger blir tatt hensyn til. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke gjøres endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (redigering, ny tekst etc.).

Skriftserien følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.