Hans P. Hosar

Hans P. Hosar er cand. philol. frå 1981 med historie hovudfag, tilsett som forskar (førsteamanuensis) ved Norsk lokalhistorisk institutt frå 2000. Han har tidlegare arbeidd mellom anna ved Riksarkivet og Universitetet i Oslo, og har hatt forskingsoppdrag for Skjåk kommune, Hobøl kommune og Krigsskolen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 27 63 48
Epost: hans.hosar(æ)nb(punktum)no

Interesseområde

Lokalhistorie som fag og rørsle. Arkivvesen, administrasjonshistorie og kjeldekunnskap. Tidlig moderne tids historie (1536-1814), derunder spesielt jordeigedomsforhold, klasseforhold og standsinndeling og militærhistorie.

Arbeidsområde

Rettleiing av lokalhistorikarar og oppdragsgjevarar til lokalhistorie. Prosjektmedarbeidar i lokalhistoriewiki.

Utvalde publikasjonar

 • “Tea Kummen – diktaren som observatør og aktør i bygdesamfunnet” i Kvelds-seto. Gåmålt frå Skjåk. Skjåk Historielag 2018.
 • “Tidlege akademiseringsframstøyt i militærutdanninga”, i Norsk Militært Tidsskrift nr. 3/2017.
 • “Eit liv med den glade vitskapen. Lars Reinton og lokalhistoria”, i Under Hallingskarvet 2016. Årbok for Hol Historielag.
 • Skjåk bygdebok bd 4. Historia 1914-1945. Skjåk 2016 (735 sider)
 • “Offiserane. Stat, stand, parti, profesjon” i Rune Slagstad/Jan Messel (red.) Profesjonshistorier, Pax forlag 2014, side 381-411.
 • ”Islams stemme i Norge”, intervju med Mehtab Afsar i Lokalhistorisk magasin 2/2014 side 22-25
 • “1. maifrokost på Bøndernes? Forsamlingslokaler med klassetilhørighet,” i Lokalhistorisk magasin 3/2013 s. 10-13.
 • ”Kjartan Fløgstad. Reiseførar frå Sauda til Media Thule,” (intervju) i Lokalhistorisk magasin3/2012.
 • ”Samnorsk, lokalhistorie og kulturkamp på Romerike” i Lokalhistorisk magasin 2/2011
 • ”Med røtter på Rjukan. Intervju med Gunnar Sønsteby” i Lokalhistorisk magasin 3/2010
 • Melding i Heimen 1/2010 av Jan Eivind Myhre: Mange veier til historien. Om historiefagets og historikernes historie. (Oslo 2009.)
 • ”Vitale hundreåringar på Vestlandet” (om pionertida for historielaga) i Lokalhistorisk magasin 2/2009 side 32-35
 • ”Med trønderens, trondhjemmerens og amanuensens perspektiv på historiefaget” i I Gerhard Schønings fotspor. Historiefaget og historieinstituttet i Trondheim i fag- og kunnskapshistorisk perspektiv. Nr. 55 Skriftserie fra Institutt for historie og klassiske fag, 2009. side 11-23
 • “Einskap i folket, einskap med folket? ‘Det militaire Element’ i norsk nasjons- og samfunnsbygging etter 1814,” i Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905, side 259-285. Forsvarsmuseets skrifter nr. 5, 2007.
 • “Nye trendar og kvalitetssikring i bygdebøker”, i Genealogen 2/2005, side 17-22.
 • “Guds kaderparti i Skjåk – nokre personlege tankar om Hauge-rørsla” i seminarrapport frå Hans Nielsen Hauge-seminar i Skjåk kyrkje 11.10.2003.
 • “Kjensler og sunn fornuft. Om topofili, identitetsdanning og sosial kontroll i lokalhistoria,” i festskrift til Birger Kirkeby 2003.
 • ”Frå kristeleg patriarkat til modernitet i lokalsamfunnet. Eit historisk perspektiv på 250-årsjubileet for Skjåk kyrkje 2002,” i H.Elstad (red.) Skjåk kyrkje i historia. Skjåk sokneråd.
 • “Aldri så gale… Kassasjonsskandalen i Forsvaret i 1980-åra” i Arkivfagets profesjonalisering. Festskrift til Jørgen H. Marthinsen (Norsk Arkivforum nr. 16.) Arkivarforeningen. Kristiansand 2001.
 • “Folkeleg, formyndersk eller fortapt? Faglege vegval for Norsk lokalhistorisk institutt år 2000,” i Framtid for den lokale fortida?, Oslo (NLI/Landslaget for lokalhistorie) 2001. side 21-42.
 • Kunnskap, dannelse og krigens krav. Krigsskolen 1750-2000. Krigsskolen i samarbeid med Elanders Publishing AS. 2000. (478 sider)
 • Skjåk bygdebok bd 3. Historia 1798-1914. Skjåk 1998 (447 sider)
 • “Protokapitalismen i Skjåk frå frø til frukt. Historisk endring gjennom 300 år,” i Blikk på lokalhistorie. Norsk lokalhistorie etter 1970. NLI, Oslo 1997. (17 sider)
 • “Øystein Rian og den nasjonale renessansen,” (melding av Øystein Rian: Den nye begynnelsen 1520-1660, Aschehougs norgeshistorie bind 5, Oslo 1995), i HIFO-nytt 1996:3. (5 sider).
 • “Eiker som historisk laboratorium,” (melding av Ove Bjarnar: Elvekulturen. Eikers historie – Bind III) i Heimen bd 33 1996. (3 sider).
 • “Domstolar i dansketida. Kvar finn vi arkiva?,” i Arkivmagasinet 1/95. (12 sider).
 • Skjåk bygdebok bd 2. Historia 1537-1800. Skjåk 1995. (344 sider)
 • Skjåk bygdebok bd 1. Historia fram til 1537. Skjåk 1994. (312 sider)
 • Hobøls historie fram til ca 1500, Hobøl kommune 1993. (195 sider)
 • “Forsvaret etter 1945,” i Håndbok for Riksarkivet s. 430-443. Oslo 1992. (13 sider).
 • “Klasse, grend, kjønn? Danning av delkulturar blant bygdefolket i Skjåk 1800-1940”, i Bygdesamfunnet – en sammensatt helhet. Oslo (NLI) 1991. (62 sider)
 • Melding av Olle Ferm: “De högadliga godsen vid 1500-talets mitt – geografisk uppbyggnad, räntestruktur, godsdrift och hushållning” i Historisk tidsskrift 3/1991.
 • “Kjeldeoversyn for Garnisonsbyprosjektet: Militære og kvasimilitære arkiv i Riksarkivet,” i Den norske garnisonsbyen (Forsvarsstudier 1/1991). Oslo 1991. (7 sider).
 • “Militærarkiva i Riksarkivet – ei generell innføring,” i Arkivmagasinet 2/89. (5 sider).
 • “Militære ruller i Riksarkivet,” i Arkivmagasinet 1/88. (8 sider).
 • “Makta og måten i framlegget til ny instruks for arkivavgrensing og kassasjon i arkiva i statsforvaltninga”, i Norsk arkivforum nr. 7. Oslo 1986. (13 sider.)
 • Herre og bønder ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-talet. Ein studie i føydal utbytting i Noreg. Hovudoppgåve, Universitetet i Oslo 1981. (311 sider).

Wikiprosjekter

 • Standssamfunnet – sosial mobilitet, møte mellom embetsmenn, by- og bygdekultur i rasjonalismens og nasjonalromantikkens teikn
 • Skulevesen – særleg 1800-talets nasjonsbygging og det pedagogiske kunnskapsregimet under venstrestaten
 • Norskdomsdynasti i Gudbrandsdalen (med forgreiningar vidare utover)
 • Språkpolitikk, austlandsk reisning, norskdom og sosialisme