Mastergradsstipend

Lokalhistorisk mastergradsstipend

Informasjon om retningslinjer for tildeling av stipendet.
Søkefrist: 15.11. 2018

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI)  ved Nasjonalbiblioteket har opprettet en fast stipendordning for mastergradsstudenter  som skriver om lokal- eller regionalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag.

Stipendets størrelse er på 15 000 kroner. Så fremt det finnes kvalifiserte søkere, skal det utdeles én gang pr. år.

Formålet med stipendet er å stimulere til økt interesse for lokalhistorie som fagfelt og stimulere til mer lokalhistorisk forskning.

Stipendkomitéen består av professor ved Universitetet i Oslo, Hilde Sandvik, leder ved NLI, Dag Hundstad, og forsker ved NLI, Hans Hosar. Denne komiteen vurderer de innkomne søknadene og avgjør hvem som skal tildeles de ledige midlene

Kriterier
Stipendet kan tildeles studenter som arbeider med mastergradsoppgave eller tilsvarende nivå innen historie eller andre kultur- og samfunnsfag.  Søkerens emne kan være av historiografisk, metodisk eller empirisk art. Det legges vekt på at arbeidet må ha en nyskapende kvalitet innen ett eller flere av disse områdene. Den lokalhistoriske relevansen kan for eksempel bestemmes ut fra hvor vidt arbeidet kan forventes å

  1. bidra til å videreutvikle teori og metode innen den lokalhistoriske disiplinen og/eller
  2. belyse lokalhistorisk litteratur eller annen lokalhistorisk virksomhet i et videre samfunnsmessig og kulturelt perspektiv og/eller
  3. gi en opplysende og nyskapende framstilling av lokale samfunnsenheter eller enkeltfenomen, der det geografiske områdets muligheter til mangesidig samfunns- og kulturanalyse er godt og kreativt utnyttet.

Søkeren må lage en prosjektskisse som viser at prosjektet har relevans og faglig kvalitet, og at det er realistisk gjennomførbart. Stipend blir først utdelt etter at arbeidet har kommet godt i gang, dvs. normalt ikke før andre semester i mastergradsstudiet (eller tilsvarende studium). Søkeren må kunne dokumentere faglig dyktighet (evt. tidligere arbeid, karakterer, uttalelse fra veileder osv.).

Etter avsluttet eksamen er stipendiaten forpliktet til å skrive en artikkel med utgangspunkt i oppgaven. Denne artikkelen kan vurderes for et egnet vitenskapelig tidsskrift (fortrinnsvis Heimen) eller Historieblogg.no.

Hvordan søke

Stipendsøknaden stiles pr. e-post til Norsk lokalhistorisk institutt:
nli@nb.no

Har du spørsmål kan du kontakte NLI v./Dag Hundstad:
dag.hundstad@nb.no