Workshop om grunnlovsmarkeringer

NLI er blitt oppfordret til å arrangere workshop med vekt på å drøfte hva slags ny lokalhistorisk kunnskap som springer ut av de mange ulike prosjektene som er knyttet til grunnlovsmarkeringen. Tanken bak arrangementet er at det skal bidra til innsikt i noen av de nærbeslektede prosjektene som er satt i gang, slik at det kan etableres faglige kontakter med utveksling av tanker og synspunkter, før prosjektene blir avsluttet.

Norsk lokalhistorisk institutt eget prosjekt 1814 – historien sett nedenfra har fått støtte fra Norges forskningsråd (NFR). Formålet med prosjektet er å registrere, formidle og analysere kunnskap om den folkelige og lokale opplevelsen av 1814. Dette skal blant annet realiseres gjennom å gjennomføre en systematisk registrering av litteratur om 1814 på lokalt og regionalt nivå.

Se programmet.

Oppdragshistorie under lupen

En stor del av norsk historieforskning foregår gjennom oppdragsprosjekter. Kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre institusjoner betaler historikere for å gjøre et forskningsarbeid i et format som oppdragsgiveren er tilfreds med, og som også et ikke-akademisk publikum skal kunne ha glede av.

Seminaret vil rette et kritisk søkelys på hvordan denne omfattende oppdragsforskningen påvirker historiefaget som vitenskapelig disiplin.

Dette er det andre av to seminarer om oppdragsforskning med utgangspunkt i de kommentarene som NFR’s evalueringsutvalg for norsk historiefaglig forskning presenterte i sin rapport fra 2008. Det første seminaret ble arrangert høsten 2010 og tok for seg det oppdragshistoriske markedet med vekt på oppdragsgivernes forventninger og oppdragshistorikerens muligheter og begrensninger.

Se programmet.

Næringslivhistorie som globalhistorie og regionale kapitalismevarianter

Innenfor rammen av programmet ”Mot en grenseoverskridende økonomisk historie” som administreres av Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI, arrangeres workshopene:

  • 12. september: ”Business History as Global History”
  • 13. september: ”Regionale kapitalisme‐varianter”.

Hovedfokus er den globale flyten av varer, folk, penger, informasjon og penger knytter lokaliteter og regioner sammen og påvirker særegenhetene ved de aktuelle lokalitetenes økonomiske organisering. Begge arrangementene er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og er en oppfølgning av innspillene fra NFRs evalueringsutvalg for norsk historiefaglig forskning fra 2008.

Planlegging og opplegg: professor Finn‐Einar Eliassen, Høgskolen i Vestfold, post doc. Ragnhild Hutchison, NTNU, professor Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo, direktør Knut Sprauten, Norsk lokalhistorisk institutt, professor Lars Thue, Handelshøyskolen BI og professor Olav Wicken, Senter for teknologi, innovasjon og kultur.

Oppdragshistorie: marked, produksjon og bruk

En stor andel av norsk historieforskning foregår gjennom oppdragsprosjekter. Kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre institusjoner betaler faghistorikere for å gjøre et stykke forskningsarbeid som presenteres i et format som oppdragsgiver er tilfreds med, og som et ikke-akademisk publikum også skal kunne ha glede av. Seminaret ønsker å rette et kritisk søkelys på denne historieproduksjonen og -bruken.

Se programmet.

Å arbeide med migrasjonshistorier og migrasjonshistorien

Mange har ønsket seg et forum der man kan diskutere arbeid med nyere innvandring innenfor arkiv og beslektede sektorer. Det er mange ulike aktører, og arbeidet er ofte prosjektbasert. Kanskje har vi for få muligheter til å utveksle erfaringer? Klarer vi å sikre fokus på innvandring slik vi arbeider nå?

20. oktober inviterer vi til dagseminar i Union scenes lokaler i Drammen. Arrangører er Byarkivet i Drammen og Minner fra migrasjon ved Norsk lokalhistorisk institutt.

Se programmet.

Hegemonikulturer og lokalsamfunn – Nordisk lokalhistorisk seminar

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) inviterer sine nordiske fagfeller til å beskrive og drøfte hvordan ulike møter mellom hegemonikulturer og lokale kulturer har forløpt i Norden. Vi ønsker å få kjennskap til hva slags form møtene har fått, og hvordan nye kulturelle uttrykk har kunnet vokse ut av denne typen møter.

Seminaret holdes i møterom 70 i 1. etasje i den såkalte ”Halvbroren”, et nytt tilbygg til Nasjonalbiblioteket. Inngang fra Observatoriegata, vis-à-vis skiltet ”Peppes Pizza”. Adresse: Observatoriegata 1B.

Se programmet.

Lokalhistoriewiki – Status og muligheter

Lokalhistoriewiki.no er inne i sitt andre år. Vi har nå passert 5000 artikler, 4000 bilder og 380 registrerte brukere. Vi på Norsk lokalhistorisk institutt ønsker, med utgangspunkt i status i dag, å diskutere veien videre både med dere som er og dere som kan tenke dere å bli bidragsytere. Vi ønsker altså både dagens og fremtidige brukere, veiledere og administratorer velkommen!

Seminaret er lagt opp slik at vi fra NLI presenterer våre refleksjoner omkring dagens innhold i wikien og mulige perspektiver fremover. Til å kommentere våre innlegg har vi invitert eksterne innledere. I tillegg er det satt av rikelig tid til diskusjon i plenum.

Se programmet og enkelte innlegg fra seminaret på Lokalhistoriewiki.

Minner i migrasjon – innsamling og metode

Hittil har hovedvekten av kildematerialet om innvandrere i offentlige institusjoner og arkiver vært kvantitativt. På dette kurset, som i prosjektet Minner fra migrasjon, tar vi sikte på å vise metoder for innsamling av kilder av mer kvalitativ karakter, kilder som gir tilgang til innvandreres egne stemmer, egne opplevelser, kilder som bringer oss inn i de rom eller opp på de arenaer der den muntlige overlevering fra generasjon til generasjon foregår.

Seminaret finner sted i Observatoriegate 1b i Oslo.

Se programmet.

Arkiv i bevegelse

Nettverksseminar om lokalhistorie og kommunearkiv

Arrangører: Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk lokalhistorisk institutt

Program

Mandag 26. november:

12.15-13.00 Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal:
Hva inneholder et kommunearkiv?
13.15-14.00 Frøydis Antonsen, IKA Troms:
Jakten på Ola Nordmann – et livsløp belyst gjennom et kommunearkiv
14.15-14.45 Kari Remseth, IKA Trøndelag:
Hvilke lover og regler styrer adgangen til kommunearkivene?
15.15-16.00 Egil Christophersen, bygdebokforfatter, Nøtterøy:
Hvor langt skal man strekke høfligheten?

Tirsdag 27. november:

09.00-09.30 Egil Nysæter, Hordaland fylkesarkiv:
Lokalhistorikernes bruk av kommunearkivene
09.30-10.00 Steinar Aas, Universitetet i Tromsø:
Hvorfor har lokalhistorikerne i liten grad interessert seg for kommunearkivene?
10.30-11.00 Bjørg Evjen, Universitetet i Tromsø:
Minoriteter i nasjonens hukommelse
11.00-11.30 Ellen Røsjø, Oslo byarkiv:
Innsamling av minoritetsarkiv
10.30-11.00 Kaisa Maliniemi Lindbach, Prosjekter LLP:
Minoriteter i offentlige arkiv – LLPs Kvenprosjekt
13.00-13.30 Kjetil Reithaug, IKA Vest-Agder:
Arkiv i bibliotek. Kontakt med historielag
13.30-14.00 Per Andersen, nevrofysiolog:
Hjerne, hukommelse og arkiv
14.15-14.45 Ketil Jensen, Arkiv i Nordland:
Auditiv formidling – minnemateriale på nett
14.45-15.15 Rune Lothe, IKA Hordaland:
Formidling av kommunearkiv på nett.
Lothe presenterte ulike nettsteder, med hovedvekt på Rune Lothe, IKA Hordaland og Sogn og fjordane fylkesarkiv.